Giới thiệu chung về Bộ môn Chế biến và thương mại lâm sản

  0
  373

  5. Nguồn nhân lực

  1

  GVC.TS. Nguyễn Thị Hồng Mai

  • Chức vụ: Trưởng bộ môn
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên; Kinh tế tài nguyên
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Lâm nghiệp xã hội; Xã hội học Nông thôn; Giới và phát triển; Quản lý TNTN vùng đồi núi; Chuỗi giá trị rừng trồng
  • E-mail: nguyenthihongmai@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học 
  2 ThS. Nguyễn Đăng Niêm

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Cơ giới hóa Lâm nghiệp
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Cơ khí hóa Nông Lâm nghiệp và Chế biến Lâm sản
  • E-mail: nguyendangniem@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  2 ThS. Hồ Đăng Hải

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp 
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Chế biến lâm sản; Công trình lâm nghiệp; Đo đạc lâm nghiệp
  • E-mail: hodanghai@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  3 PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

  • Chức vụ: Phó trưởng khoa
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp; Khoa học sinh học
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Động vật rừng; Khoa học gỗ; Quản lý tài nguyên thiên nhiên
  • E-mail: nguyenvanminh@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  4 ThS. Châu Thị Thanh

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Chế biến lâm sản
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  • E-mail: chauthithanh@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  5 KS. Hoàng Phước Thôi

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Chế biến lâm sản
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  • E-mail: hoangphuocthoi@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  6 KS. Lê Thị Thu Hà

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Các chính sách liên quan đến môi trường và lâm nghiệp; Lâm nghiệp cộng đồng; Quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; Công nghệ khai thác và chế biến lâm sản
  • E-mail: lethithuha@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  7 ThS. Hoàng Dương Xô Việt

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Quản lý sử dụng đất LN; Nông lâm kết hợp
  • E-mail: hoangduongxoviet@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  8 PGS.TS. Lê Quang Vĩnh

  • Chức vụ: Giảng viên cao cấp
  • Chuyên ngành đào tạo: Nông nghiệp
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Khí tượng thủy văn rừng; Khí tượng nông nghiệp; Nông lâm kết hợp
  • E-mail: lequangvinh@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  9 ThS. Phạm Thị Phương Thảo

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm học
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Khí tượng học
  • E-mail: phamthiphuongthao@huaf.edu.vn; 
  • Lý lịch khoa học
  10 ThS. Lê Thị Phương Thảo

  • Chức vụ: Phó Bí thư chi đoàn CBGV
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm học
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Lâm nghiệp xã hội; Sinh thái cảnh quan
  • E-mail: lethiphuongthao@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  11 KS. Đỗ Thị Thu Ái

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Quy hoạch cảnh quan đô thị; Thiết kế cảnh quan đô thị; Lâm nghiệp đô thị; Đồ án thiết kế vườn và công viên
  • E-mail: dothithuai@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  12 ThS. Lê Trọng Thực (Giảng viên kiêm nhiệm)

  • Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn trường
  • Chuyên ngành đào tạo:
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Khai thác và vận chuyển lâm sản; Công nghệ xẻ; Bảo quản lâm sản ngoài gỗ 
  • E-mail: letrongthuc@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here