Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Lâm nghiệp

  0
  371

  Chức năng:

  Khoa lâm nghiệp là đơn vị quản lý hành chính cơ sở trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm Huế, có chức năng chủ yếu là quản lý, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

  Nhiệm vụ:

  • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện đào tạo ngành được giao; Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
  • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
  • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị.
  • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất để bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ viên chức thuộc Khoa.
  • Căn cứ vào nhu cầu xã hội và khả năng thực tế của mình, chủ động đề xuất và tổ chức xây dựng đề án để mở các ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa.
  • Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất của Trường giao cho Khoa để phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất.
  • Phối hợp với phòng Công tác sinh viên và các tổ chức Đoàn, Hội tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên của Khoa.
  • Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên… tổ chức thực hiện tốt các phong trào của Khoa và tham gia tích cực vào các phong trào của Trường.

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here