Ban chủ nhiệm Khoa, các Bộ môn và Trung tâm

0
82

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:

1. PGS.TS. Đặng Thái Dương, Trưởng khoa
Điện thoại: 0914 114 723 hoặc 0905 584 723             Email: dangthaiduong@huaf.edu.vn
2. TS. Hoàng Huy Tuấn, Phó trưởng khoa phụ trách Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế
Điện thoại: 0914263761                                               Email: hoanghuytuan69@huaf.edu.vn
3. PGS.TS. Trần Nam Thắng, Phó trưởng khoa phụ trách Đào tạo và Công tác sinh viên
Điện thoại: 0912 950 064                                             Email: trannamthang@huaf.edu.vn

CÁC BỘ MÔN VÀ TRUNG TÂM:

B môn, Trung tâm Ngun nhân lc Người liên h
Bộ môn Lâm sinh 12 (2 Phó giáo sư, 8 Thạc sĩ, 2 Kỹ sư) Th.S. Phạm Cường – Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0905 801 501

Email: phamcuong@huaf.edu.vn

Bộ môn Lâm nghiệp xã hội 7 (1 Phó giáo sư, 2 Tiến sĩ, 4 Thạc sĩ) T.S. Nguyễn Thị Hồng Mai – Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0912 711 481

Email: nguyenthihongmai@huaf.edu.vn

Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng  7 (1 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ) T.S. Trần Minh Đức – Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0914289753

Email: tranminhduc@huaf.edu.vn

Bộ môn Điều tra quy hoạch rừng 4 (1 Phó giáo sư, 2 Tiến sĩ, 1 Thạc sĩ) PGS.T.S. Nguyễn Văn Lợi – Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0986 999 132

Email: nguyenvanloi@huaf.edu.vn

Bộ môn Chế biến lâm sản 7 (1 Tiến sĩ, 4 Thạc sĩ, 2 Kỹ sư) Th.S. Nguyễn Đăng Niêm – Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 01684 931 458

Email: nguyendangniem@huaf.edu.vn

Bộ môn Lâm nghiệp đô thị 4 (1 Phó giáo sư, 2 Thạc sĩ, 1 Kỹ sư) Th.S. Ngô Thị Phương Anh – Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0123 873 0103

Email: ngothiphuonganh@huaf.edu.vn

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và Phát triển bền vững (CRCSD) 1. PGS.TS. Đặng Thái Dương – Giám đốc

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi – Phó giám đốc

3. TS. Hoàng Huy Tuấn – Phó giám đốc

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here