Nguồn nhân lực của Khoa

  0
  211

  Tổng số cán bộ viên chức: 38 người, bao gồm:

  • 34 Giảng viên (05 Phó giáo sư, 09 Tiến sĩ, 18 Thạc sĩ)

  • 03 Nghiên cứu viên (01 Thạc sĩ, 02 Kỹ sư)

  • 01 Thư ký – Trợ lý giáo vụ (Cử nhân)

   

   

   

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here