LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Từ 15/06/2019 đến 21/06/2019)

Thứ/ Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ Hai

17.06.2019

08:00 Họp rà soát, điều chỉnh những bất cập trong Quy định 1198/QĐ-ĐHNL ngày 24/10/2017 về việc Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên Trường Đại học Nông Lâm PGS. TS. Đặng Thái Dương Phòng họp số 03 Hiệu trưởng

Lê Văn An

14:00 – 14:30 Họp xét công nhận tốt nghiệp Sau đại học đợt tháng 6/2019 Đại diện BCN Khoa Phòng họp số 03 Chủ tịch Hội đồng

Hiệu trưởng

Lê Văn An

Thứ Ba

18.06.2019

14:00 Tập huấn viết bài báo quốc tế – Chủ nhiệm và thành viên đề tài cấp ĐHH, Bộ, Nafosted, liên kết và các Dự án HTQT. Phòng họp số 04 Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Phùng

Thứ Năm

20.06.2019

 

08:00 Họp bàn triển khai QBTS đợt 06-07/2019 Thầy Dương, thầy Thắng, cô Trang, thầy Nguyên Phòng họp số 03 Phó Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
14:00 Hiệu trưởng tiếp CBVC&LĐ theo chương trình tiếp dân – CBVC&LĐ có nhu cầu Phòng

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Lê Văn An