Giới thiệu chung về Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng

  0
  66

  5. Nguồn nhân lực

  STT Ảnh đại diện Thông tin chung
  1 TS. Trần MinhĐức

  • Chức vụ: Trưởng bộ môn; Chi ủy viên
  • E-mail: tranminhduc@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Côn trùng rừng; Quản lý sinh vật hại rừng; Tổ chức và Quản lý các loại rừng; Quản lý lửa rừng; Lâm sản ngoài gỗ.
  • Lý lịch khoa học
  2 GVC.ThS. Võ Thị Minh Phương

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: vothiminhphuong@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Hình thái phân loại thực vật: Thực vật rừng, Địa lý thực vật
  • Lý lịch khoa học
  3 GVC.ThS. Nguyễn Thị Thương

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: nguyenthithuong@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Bệnh cây rừng; Phòng chống cháy rừng
  • Lý lịch khoa học
  4 ThS. Lê Thái Hùng

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: lethaihung@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Thực vật học; Quản lý rừng bền vững
  • Lý lịch khoa học
  5 ThS. Nguyễn Hợi

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: nguyenhoi@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Thực vật rừng; Hình thái phân loại thực vật; Cây cảnh non bộ; Địa lý thực vật
  • Lý lịch khoa học
  6 ThS. Hồ Đăng Nguyên

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: hodangnguyen@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Thực vật rừng; Hình thái phân loại thực vật; Cây cảnh non bộ; Địa lý thực vật
  • Lý lịch khoa học
  7 ThS. Huỳnh Thị Ngọc Diệp

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: huynhthingocdiep@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu:
  • Lý lịch khoa học

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here