Giới thiệu chung về Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng

  0
  208

  5. Nguồn nhân lực

  1

  PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi

  • Chức vụ: Trưởng bộ môn
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp; Viễn thám và GIS
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Quy hoạch Lâm nghiệp và Điều chế rừng; Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Viễn thám
  • E-mail: nguyenvanloi@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  2   GVC.TS. Hoàng Huy Tuấn

  • Chức vụ: Bí thư chi bộ; Trưởng khoa
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp; Khoa học môi trường
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Nghiệp vụ HC&PC lâm nghiệp; Khuyến nông khuyến lâm; Lâm nghiệp xã hội; Phát triển bền vững
  • E-mail: hoanghuytuan69@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  3 TS. Trần MinhĐức

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp; Bảo vệ rừng
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Côn trùng rừng; Quản lý sinh vật hại rừng; Tổ chức và Quản lý các loại rừng; Quản lý lửa rừng; Lâm sản ngoài gỗ.
  • E-mail: tranminhduc@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  PGS.TS. Trần Nam Thắng

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Bảo tồn Đa dạng sinh học; Quản lý lưu vực tổng hợp; Kinh tế tài nguyên; Quy hoạch du lịch sinh thái; Phương pháp nghiên cứu khoa học
  • E-mail: trannamthang@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  5 GVC.ThS. Nguyễn Thị Thương

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm học
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Bệnh cây rừng; Phòng chống cháy rừng
  • E-mail: nguyenthithuong@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  6 ThS. Lê Thái Hùng

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm học
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Thực vật học; Quản lý rừng bền vững
  • E-mail: lethaihung@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  7 ThS. Nguyễn Hợi

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Thực vật rừng; Hình thái phân loại thực vật; Cây cảnh non bộ; Địa lý thực vật
  • E-mail: nguyenhoi@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  8 ThS. Hồ Đăng Nguyên

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm học
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Thực vật rừng; Hình thái phân loại thực vật; Cây cảnh non bộ; Địa lý thực vật
  • E-mail: hodangnguyen@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  9 ThS. Huỳnh Thị Ngọc Diệp

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Khoa học nông nghiệp
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu:
  • E-mail: huynhthingocdiep@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  10 CN. Lê Thị Cẩm Vân

  • Chức vụ: Thư ký trợ lý giáo vụ
  • Chuyên ngành đào tạo: 
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu:
  • E-mail: lethicamvan@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  11   ThS. Dương Văn Thành (Giảng viên kiêm nhiệm)

  • Chức vụ: Phụ trách phòng TCHC&CSVC
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Quy hoạch và điều chế rừng; Lâm sản ngoài gỗ
  • E-mail: duongvanthanh@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here