Giới thiệu chung về bộ môn Lâm sinh

  0
  72

   

  5. Nguồn nhân lực

  STT Ảnh đại diện Thông tin chung
  1 ThS. Phạm Cường

  • Chức vụ: Trưởng bộ môn
  • E-mail: phamcuong@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Giống cây rừng; Trồng rừng; Sinh thái rừng và Kỹ thuật Lâm sinh; (1) Kỹ thuật giống cây rừng, trồng rừng và nông lâm kết hợp; (2) Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững; (3) Phát triển cộng đồng; (4) Bảo tồn đa dạng sinh học và; (5) Kỹ thuật lâm sinh phục hồi và làm giàu rừng.
  • Lý lịch khoa học
  2 PGS.TS. Đặng Thái Dương

  • Chức vụ: Bí thư chi bộ, Trưởng khoa
  • E-mail: dangthaiduong@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Trồng rừng; Cải thiện giống cây rừng; Trồng rừng đặc sản; Sinh thái rừng, Kỹ thuật Lâm sinh và Lâm nghiệp đại cương; Chọn giống và hạt giống lâm nghiệp; Công nghệ sinh học
  • Lý lịch khoa học
  3 PGS.TS. Dương Viết Tình

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: duongviettinh@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Đất Lâm Nghiệp; Nông Lâm kết hợp Và Lâm nghiệp cộng đồng; Quản lý lưu vực; Phương pháp NCKH; Phương pháp viết luận án khoa học; Đánh giá đất; Khoa học đất
  4 ThS. Đinh Thị Hương Duyên

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: dinhthihuongduyen@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Hóa sinh thực vật; Di truyền thực vật; Giống cây rừng
  • Lý lịch khoa học
  5 ThS. Hồng Bích Ngọc

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: hongbichngoc@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Sinh lý học thực vật
  • Lý lịch khoa học
  6 GVC.ThS. Trần Thị Thúy Hằng

  • Chức vụ: UV BCH công đoàn khoa; Trưởng ban nữ công
  • E-mail: tranthithuyhang@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Thổ nhưỡng; Trồng rừng
  • Lý lịch khoa học
  7 ThS. Nguyễn Lan Phương

  • Chức vụ: Nghiên cứu viên
  • E-mail: nguyenlanphuong@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  • Lý lịch khoa học
  8 ThS. Nguyễn Thị Thùy Phương

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: nguyenthuyphuong@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  9 ThS. Trương Thủy Vân

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: truongthuyvan@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  10 ThS. Võ Quang Anh Tuấn

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: voquanganhtuan@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Trồng rừng đặc sản, Trồng rừng đại cương; Sinh lý thực vật; Vi sinh vật; Sinh học phân tử
  • Lý lịch khoa học
  11 CN. Lê Thị Cẩm Vân

  • Chức vụ: Thư ký khoa
  • E-mail: lethicamvan@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu:
  • Lý lịch khoa học
  12 KS. Phùng Xuân Linh

  • Chức vụ: Nghiên cứu viên
  • E-mail: phungxuanlinh@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  • Lý lịch khoa học
  13 KS. Đặng Thái Hoàng

  • Chức vụ: Giảng viên
  • E-mail: dangthaihoang@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu:
  • Lý lịch khoa học

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here