Giới thiệu chung về bộ môn Lâm sinh

  0
  233

   

  5. Nguồn nhân lực

  1
  GVC.TS. Hồ Thanh Hà

  • Chức vụ: Phó trưởng khoa; Trưởng bộ môn
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Thống kê ứng dụng trong Lâm nghiệp; Tin học ứng dụng trong Lâm nghiệp; Đo đạc Lâm nghiệp (Trắc địa đại cương)
  • E-mail: hothanhha@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  2 PGS.TS. Đặng Thái Dương

  • Chức vụ: Giảng viên cao cấp
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Trồng rừng; Cải thiện giống cây rừng; Trồng rừng đặc sản; Sinh thái rừng, Kỹ thuật Lâm sinh và Lâm nghiệp đại cương; Chọn giống và hạt giống lâm nghiệp; Công nghệ sinh học
  • E-mail: dangthaiduong@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  3 GVC.TS. Hoàng Văn Dưỡng

  • Chức vụ: Giảng viên chính
  • Chuyên ngành đào tạo: Điều tra và Quy hoạch rừng
  • E-mail: hoangvanduong@huaf.edu.vn
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Điều tra rừng; Quy hoạch lâm nghiệp; Sản lượng rừng
  • E-mail: hoangvanduong@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  4 GVC.ThS. Ngô Thị Phương Anh

  • Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ; Chủ tịch công đoàn khoa
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp; Phát triển bền vững
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Lâm nghiệp đô thị; Xây dựng và quản lý dự án; Quy hoạch cảnh quan
  • E-mail: ngothiphuonganh@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  5 GVC.TS. Ngô Tùng Đức (Giảng viên kiêm nhiệm)

  • Chức vụ: Phụ trách phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Sinh thái rừng; Kỹ thuật lâm sinh
  • E-mail: ngotungduc@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  6 ThS. Nguyễn Duy Phong

  • Chức vụ: Phó Chủ tịch công đoàn khoa; Trợ lý khoa học và đào tạo
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm học
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Khuyến lâm; Nông lâm kết hợp
  • E-mail: nguyenduyphong@huaf.edu.vn; ndphong@hueuni.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  7   ThS. Nguyễn Thị Thùy Phương

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Sinh thái rừng
  • E-mail: nguyenthithuyphuong@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  8   GVC.ThS. Trần Thị Thúy Hằng

  • Chức vụ: UV BCH công đoàn khoa; Trưởng ban nữ công
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Thổ nhưỡng; Trồng rừng
  • E-mail: tranthithuyhang77@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  9 ThS. Vũ Thị Thùy Trang

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm học
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Giám sát và đánh giá tác động môi trường trong lâm nghiệp
  • E-mail: vuthithuytrang@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  10 ThS. Võ Quang Anh Tuấn

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo:
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Trồng rừng đặc sản, Trồng rừng đại cương; Sinh lý thực vật; Vi sinh vật; Sinh học phân tử
  • E-mail: voquanganhtuan@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  11 ThS. Trương Thủy Vân

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm học
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: 
  • E-mail: truongthuyvan@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  12   KS. Đặng Thái Hoàng

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Lâm nghiệp
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu:
  • E-mail: dangthaihoang@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học
  13 ThS. Văn Thị Yến

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng
  • Chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu: Sinh thái và môi trường
  • E-mail: vanthiyen@huaf.edu.vn
  • Lý lịch khoa học

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here