Nguồn nhân lực

0
55

Tổng số cán bộ viên chức: 40 người, bao gồm:

– 36 giảng viên (03 PGS, 08 TS, 25 Th.S)
– 03 Nghiên cứu viên (01 Th.S, 02 KS)
– 01 Thư ký-Trợ lý giáo vụ (CN)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here