Thông báo tuyển dụng ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản

0
129

Một số thông tin tuyển dụng ngày Chế biến Lâm sản. Chi tiết xem đường link bên dưới

https://vn.indeed.com/viewjob?jk=8b05211a2903a32e&q=Ch%E1%BA%BF+Bi%E1%BA%BFn+G%E1%BB%97&tk=1d5mfjq453867803&from=ja&alid=5909d4b0e4b0f70ca222fbfd&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d5mfjq453867803

https://vn.indeed.com/viewjob?jk=0a066fa6ab76432a&q=Ch%E1%BA%BF+Bi%E1%BA%BFn+G%E1%BB%97&tk=1d5h99a8n3867801&from=ja&alid=5909d4b0e4b0f70ca222fbfd&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d5h99a8n3867801

https://vn.indeed.com/viewjob?jk=4507eb9e99fa7bf2&q=Ch%E1%BA%BF+Bi%E1%BA%BFn+G%E1%BB%97&tk=1d5emapo43hah80l&from=ja&alid=5909d4b0e4b0f70ca222fbfd&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d5emapo43hah80l

https://vn.indeed.com/cmp/C%C3%B4ng-ty-TNHH-N%E1%BB%99i-th%E1%BA%A5t-AP/jobs/C%C3%B4ng-Nh%C3%A2n-K%E1%BB%B9-Thu%E1%BA%ADt-N%E1%BB%99i-Th%E1%BA%A5t-11a52207df855612?q=Ch%E1%BA%BF+Bi%E1%BA%BFn+G%E1%BB%97&vjs=3

https://vn.indeed.com/viewjob?jk=599a791353d83747&tk=1d5ipf19o0tjv003&from=serp&vjs=3

https://vn.indeed.com/viewjob?jk=296c111b0e5d3797&tk=1d5ipf19o0tjv003&from=serp&vjs=3

https://vn.indeed.com/viewjob?jk=095845ccb6e3e110&tk=1d5ipf19o0tjv003&from=serp&vjs=3

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here